Motor bérlési feltételek

A foglalás és bérlés szükséges feltételei

Személyazonosító igazolványok

 • érvényes, eredeti okirat (lehet személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • (A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul, hogy fenti igazolványairól a Bérbeadó másolatot készítsen, azokat megőrizze és az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kezelje.)

Érvényes jogosítvány

Teljesítménykorlátozás nélküli, 2 évnél régebben megszerzett "A" kategóriás jogosítvány, melynek érvényessége a bérleti időszak teljes idejéig érvényes.

Fizetési feltételek

A bérlés csak a szükséges kaució, valamint a bérleti díj megléte esetén kezdődhet meg, melyeket készpénzben vagy átutalással lehet teljesíteni.

Óvadék

A Bérlő minden esetben óvadék fizetésére köteles, amelynek összege a bérelni kívánt motorkerékpár értékéhez igazodik. Az óvadék összegére, annak őrzési ideje alatt kamat nem jár.

Az óvadék elsődlegesen biztosítékul szolgál a Bérlő által a Bérbeadónak okozott károkért és az utólagosan fizetendő díjakért, hiányosságokért. A bérleti szerződés lejártakor az visszafizetésre kerül, kivéve, ha Bérlőnek jelen ÁSZF szerint fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége fennáll. Ebben az esetben a Bérbeadó jogosult az óvadékból ezen igényét kielégíteni majd az óvadék összegével a Bérlő felé elszámolni a bérleti szerződés megszűnését követő 60 napon belül.

Lopás, totálkár, vagy teljes megsemmisülés esetén az óvadék teljes összege a Bérbeadót illeti. Ha a bérelt motorkerékpárral bármilyen bűncselekmény elkövetésére kerül sor, akkor a Bérbeadó az óvadék teljes összegét az eljárás végéig visszatarthatja és az eljárás miatt felmerülő költségeket, akár az óvadék mértékén felül részt is, a Bérlőre terheli.

Közüzemi számlák

A bérleti szerződés megkötésének további feltétele két egy hónapnál nem régebbi, a bérlő nevére szóló közüzemi számla.

A foglalás létrejötte, a foglalás időtartama, a foglalási díj megfizetése

Foglalás

A végleges foglalás a foglalási díj megfizetésével történik. A www.premiummotor.hu honlapon keresztül, emailen, a telefonon, személyesen történő időpont egyeztetést előfoglalásnak minősül mindaddig, amíg a foglalási díj nem kerül megfizetésre.

Az előfoglalás törlésre kerül abban az esetben, amennyiben a foglalási díj megfizetése nem történik meg az elfogadott határidőre.

A bérlés időtartama

A foglalás mindig határozott idejű, alapegysége 24 óra, azaz 1 nap. A foglalás minimális időtartama 3 nap.

Foglalási díj és annak megfizetése

Magyar illetőségű bérlő esetében a foglalási díj megfizetése történhet készpénzzel, illetve átutalással. Átutalás esetén a foglalási díj akkor tekinthető megfizetettnek, amikor azt a Bérbeadó ERSTE BANK Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-53404532 számú számlaszámán jóváírták.

A foglalási díj visszafizetése

Az óvadék összege minden esetben visszajár, az "Óvadék" pont figyelembe vételével.

A bérleti díjból az alábbi visszatérítés jár:

 • 30 napon túli lemondás: 10% kerül visszatartásra
 • 15 - 30 napos lemondás esetében: 25% kerül visszatartásra
 • 7 - 15 napos lemondás esetén: 50% kerül visszatartásra
 • 7 napon belüli lemondás esetén: 90% kerül visszatartásra

A bérleti díj tartalmazza

 • a felhasznált idő díját a bérleti szerződésben meghatározott árlista alapján,
 • a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást,
 • a CASCO biztosítást (motorkerékpáronként változó önrésszel)
 • a motorkerékpár szervízelését, javítását, kenőanyagok utántöltését, a megfelelő gumiabroncs biztosítását,
 • szükség esetén cserejármű biztosítását, (amennyiben a motorkerékpár meghibásodása esetén a Bérbeadó cserejárművet nem tud biztosítani, a bérleti díj időarányosan visszatérítésre kerül)
 • korlátlan számú határátlépést az EU országaiba.

A bérleti és egyéb feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

A bérleti díj nem tartalmazza

 • az üzemanyag költséget,
 • Magyarország területén és azon kívüli autópálya használati díjat,
 • parkolási, komphasználati, út és egyéb díjakat,
 • a meg nem váltható önrészt (biztosítás)
 • illetve semmilyen olyan egyéb költséget, amely nem része az alapszolgáltatásnak, így ezek a költségek a Bérlőt terhelik.

A Bérlő köteles megfizetni a Bérbeadónak az alábbi díjakat, költségeket

 • az újratankolási díjat, amennyiben a Bérlő a leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest (tele tank) kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet,
 • késedelmes leadás miatti tovább használat esetén, ha az 1 órát meghaladó plusz egy bérleti nap kerül felszámolásra, valamint további 4 órát meghaladó késedelem után pótdíj is fizetendő. A pótdíj a bérleti díjon felül értendő és mértéke minden megkezdett késedelmes órára vonatkozóan 2.000.-Ft + ÁFA.
 • a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó 12 órát meghaladó késedelem esetén - amennyiben kimentését a Bérbeadó nem fogadja el - rendőrségi feljelentést tehet és a motorkerékpárt köröztetheti, mivel a Bérbeadó vélelmezheti, hogy a Bérlő a Btk. 317.§-ba ütköző sikkasztást követett el. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák,
 • ha megállapítást nyer, hogy a Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni,
 • a közlekedési szabályok (KRESZ) megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat, jogosulatlan autópálya használat miatti pótdíjat és bírságot, valamint az előzőekkel összefüggésben felmerülő foglalás lemondási költségeket és jogi út igénybe vétele esetén annak eljárási illetékét,
 • a motorkerékpárra vonatkozó és a Bérlő által átvett dokumentumok - forgalmi engedély - illetve a rendszámtábla, a gyári kulcsok, egészségügyi egységcsomag, gyári szerszámkészlet a mindenkori árlista alapján, a fentiek esetleges elvesztése, megsemmisülése esetén,
 • a motorkerékpár rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása esetén a mindenkori árlista alapján felszámított költséget,
 • a törés, vagy lopás elleni biztosítás, a töréskár önrész csökkentést, a személyi balesetbiztosítás díját, amennyiben a Bérlő azokat igénybe vette a Bérleti szerződés szerint és a díjszabás nem tartalmazza,
 • ki-, illetve visszaszállítás díját a mindenkori árlista szerint, amennyiben a motorkerékpárt a Bérbeadó telephelyén kívül más helyszínen veszi fel illetve adja le a Bérleti szerződésben meghatározottak szerint,
 • baleset miatt üzemképtelenné vált motorkerékpár telephelyre történő visszaszállításával felmerülő költséget az árlista szerint,
 • a jelen ÁSZF-ben szabályozott önrészt, illetve kártérítést,
 • a visszavételi eljárással kapcsolatosan felmerülő minden költséget.

Fizetés

A motorkerékpár bérlés díja és az óvadék összege minden esetben előre fizetendő.

A motorkerékpár bérlés díjának megfizetése történhet készpénzben és átutalással a MEDIMÉDIA Kft. bankszámlájára. A bérlés díjának utalással történő megfizetése esetén a díjfizetés csak az utalás jóváírása esetén tekinthető megfizetettnek.

Az utalásnak a Bérbeadó számlájára való megérkezéséig a Bérbeadó jogosult megtagadni a bérmotor átadását.

A bérlet időtartamának lejártáig az óvadék az óvadékszámlán zárolásra kerül.

Számlázás

A MEDIMÉDIA Kft. a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően köteles számlát kiállítani minden pénzmozgásról.

A számla kiállítási adatait a Bérlő köteles előre megadni. A számlázással kapcsolatos számviteli panaszok csak a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fogadhatók el.

A Bérbeadó a devizában nyilvántartott díjait a Bérlő banki átutalással történő fizetése esetén a Bérleti szerződés lezárása napján a Bérbeadó számlavezető bankjának érvényes valuta eladási árfolyamán váltja forintra, bankkártyával történő fizetés esetén a Bérlő számlavezető bankjának érvényes árfolyama az irányadó.

A bérmotor átadása és visszavétele

A Bérbeadó a bérelt járművet megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, az átvételkor rögzített kiegészítőkkel, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal adja át a Bérlőnek.

Az átadáskor a Bérbeadó képviselője és a Bérlő közösen átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik a bérmotor állapotát, sérülésmentességét, a kilométeróra állását, a tartozékokat, egyéb megjegyzésekkel.

A Bérlő köteles a bérmotort - a normál elhasználódást figyelembe véve - sérülésmentesen, az átvételkorival megegyező műszaki és esztétikai állapotban, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített tartozékokkal és kiegészítőkkel (okmányok, kulcsok) a Bérbeadó telephelyén visszaadni.

A motorkerékpár mindig tele üzemanyag tartállyal kerül kiadásra és ugyanígy tele tankkal kell visszaadni. Amennyiben a tank nincs tele, úgy a Bérlőnek az újratankolás díját is meg kell fizetnie.

A motorkerékpár állapotáért a Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt a Bérbeadó képviselője hivatalosan (átadás-átvételi jegyzőkönyv) át nem vette.

Amennyiben a Bérlő a bérelt motort a bérleti idő lejártakor nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le (8.00-20.00) úgy a bérelt motor és tartozékainak átvételére, a műszaki állapot felmérésére a leadást követő első munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor. Az így megtartott átvételen, műszaki állapotfelmérésen a Bérlő jogosult jelen lenni.

Amennyiben a Bérlő ezen jogosultságával nem él, lemond arról, hogy a távollétében megtartott állapotfelmérés során megállapítottakat vitassa.

A Bérlő távollétében megtartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre vonatkozó fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége jelen ÁSZF szerint fennáll.

A bérmotor használata

A Bérlő köteles a bérmotort és tartozékai a típusra vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint, kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. A bérmotor csak szilárd burkolatú úton használható. A Bérlő a bérmotor üzembiztonsága érdekében köteles ellenőrizni a motor napi használata előtt a világító berendezéseket, a folyadék szinteket, a fékeket és a guminyomást.

A Bérlő teljes és feltétlen kártérítési kötelezettséggel tartozik a fentiek elmulasztása, valamint a gondatlan, nem rendeltetésszerű használatból eredő, a bérmotoron keletkezett motor, váz, fékrendszer és minden egyéb rész károsodása esetén.

A Bérlő köteles a motorkerékpárt és tartozékait a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így a használaton kívül minden esetben lezárni, a motorkerékpárral lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, illetőleg a motorkerékpár magára hagyásakor fokozott körültekintést gyakorolni.

A Bérbeadó semmilyen módon nem felel a Bérlő által a bérelt motorban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

A bérelt motorkerékpárt tilos:

 • másnak bérbe adni,
 • a vezetését másnak átengedni,
 • tudatzavart okozó (alkohol, kábítószer,altató,hallucinogén vagy minden olyan más anyag, amely befolyásolhatja a reakcióképességet,illetve az öntudatot) szer használatának hatása alatt vezetni,
 • műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj) esetén továbbhaladni,
 • gépjárművezetés oktatásra igénybe venni,
 • vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra,
 • személyek díjazás ellenében történő szállítására (hallgatólagosan, vagy kimondva),
 • terepmotorozásra igénybe venni, motorsport rendezvényeken használni, beleértve a versenyzést vagy az arra való felkészülést (edzést),
 • tesztvezetést.

A bérelt motorkerékpárral Magyarország területét csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével lehet elhagyni. Az engedélyről a Bérbeadó a bérleti szerződésben nyilatkozik. Ezen rendelkezés megszegése vagy annak kísérlete esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

A Bérbeadó jogosult továbbá a bérleti szerződés azonnali és egyoldalú felmondására, ha a Bérlő a bérleti szerződés illetve jelen ÁSZF alapján őt terhelő bármelyik kötelezettségét szándékosan megszegi. Ebben az esetben a Bérbeadónak illetve az általa igazoltan meghatalmazott személynek joga van a bérmotort a Bérlőtől önhatalmúlag visszavenni.

A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával minden további feltétel nélkül, visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó vagy az igazolt meghatalmazottja a bérmotort tőle visszavegye és elszállítsa. A Bérlő kijelenti, hogy ebben az esetben nem tanúsít ellenállást.

A bérmotor műszaki meghibásodása esetén

A Bérbeadó vállalja a bérmotoron előforduló javításai költségeket, amennyiben azok rendeltetésszerű használat során keletkeznek.

A Bérlő köteles műszaki meghibásodás, vagy baleset miatti mentés iránti igénye esetén a Bérbeadót értesíteni és intézkedést kérni az alábbi elérhetőségeken: +36 70 296 38 88 telefonszámon

Műszaki hiba esetén a Bérlő legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül bruttó 30.000.Ft (vagy 100.- EUR) költségig a bérelt motort megjavíttathatja a Bérbeadó költségére. A javítás számla ellenében történhet, a számlát a Bérbeadó nevére kell kiállíttatni: MEDIMÉDIA Kft. , 6722 Szegd, Kossuth L. sgt. 29., adószám: 23867053-2-06.

A bérleti szerződés időtartama alatt a Bérbeadó nem köteles a sérült bérmotort cserélni, a Bérlő önhibás közlekedési balesete, illetve lopáskár esetén a Bérbeadó megtagadhatja újabb bérmotor kiadását.

Személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset esetén

 • a Bérlő köteles a rendőrség intézkedését kérni, illetve a bérmotor rongálása, ellopása esetén, a rendőrségen feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv) a Bérbeadónak átadni,
 • köteles kellő gondossággal eljárni az ügy tisztázása érdekében, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, vezető neve, címe, tanúk neve, címe, elérhetősége, fényképek készítése stb.),
 • köteles 12 órán belül jelenteni a bérelt motorral kapcsolatos minden eseményt a Bérbeadónak,
 • köteles előzetes egyeztetés alapján - a Bérbeadó költségére - gondoskodni a motorkerékpár biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről,
 • köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a kárbejelentőt és azt eljuttatni a Bérbeadónak
 • a Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot joghatályosan nem tehet.

Biztosítás

A bérleti szerződésben meghatározott motorkerékpár rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással, casco biztosítással.

A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, és a nem megfelelő üzemanyag használat okozta meghibásodásból eredő kárt.

A Bérlő a bérlés során köteles a motorkerékpár kulcsát és a forgalmi engedélyét magánál tartani. Lopás esetén, amennyiben a kulcsot és forgalmi engedélyt nem tudja a MEDIMÉDIA Kft. bérbeadó (székhely: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 29.) részére átadni, illetve amennyiben a hatósági vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a jármű indítókulcsáról másolat készült és ebből következően a biztosító nem téríti a kárt, úgy a Bérlő köteles a bérelt motorkerékpár teljes értékét megtéríteni.

A Bérlő tudomásul veszik, hogy a bérelt motorkerékpárban vagy a bérelt motorkerékpárral okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító a Bérlőnek felróható okból nem fizet, vagy csak részben fizet kártérítést (pl: alkoholos befolyásoltság, bérlőnek felróható baleset stb.)

Káresemény esetén a Bérlő köteles minden dokumentumot biztosítani a Bérbeadó részére, ami a biztosítási ügyintézéshez szükséges.

A Bérlő a biztosítási önrész feltételei szerint, saját hibás baleset esetén a kár bruttó értékének 10%-át, de minimum 50.000.-Ft-ot, 500.000.-Ft feletti kárérték esetén a javítás bruttó értékének 10%-át köteles kártérítésként megfizetni.

A biztosító térítésének hiányában - függetlenül annak okától - a Bérlő kártérítés címén köteles megfizetni az önrész Bérleti szerződésben feltüntetett összegét, amennyiben a bérelt motort a bérlet ideje alatt keletkezett sérüléssel vagy károsodással adja vissza.

A biztosítás el nem fogadása esetén a Bérlő anyagi felelőssége önhibás töréskár és lopás esetén a kár helyreállításának teljes költségéig terjed.

A Bérlő elfogadja a törés- és lopáskár számítási adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni.

A Bérlő a teljes, akár a motorkerékpár beszerzéskori értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

 • a motorkerékpár mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény,
 • a lopás, részlopás károk esetén, amennyiben a Bérlő a motorkerékpárban hagyta annak indítókulcsát, forgalmi engedélyét,
 • a Bérlő minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

Adatvédelem

A Bérbeadó a Bérlő személyével kapcsolatos és a Bérlő által megadott adatokat kizárólag a bérbeadással kapcsolatos eljárásban, vagy saját értékesítési és marketing céljaira használja, azokat harmadik félnek nem adja ki. A Bérbeadó abban az esetben, ha jelen ÁSZF-ben szabályozott esetekben hatósági eljárást kezdeményezhet, vagy a Bérlő személyi adatai nem valódiak, vagy a felek közötti bármilyen egyéb jogvita esetén a Bérbeadó jogosult a Bérlő személyi adatait harmadik személynek átadni.

A Bérlő a bérleti szerződés és ahhoz kapcsolódó egyéb okiratok (pl: objektív felelősségvállalási nyilatkozat) aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait és az azokkal kapcsolatos információkat a Bérbeadó átadja a hatóságoknak, valamint a különböző bírságok és egyéb pótdíjfizetési kötelezettségek behajtása során eljáró egyéb szervezeteknek.

A fenti eljárások elkerülése érdekében kérjük, minden országban tartsa be a sebességkorlátokat és a KRESZ egyéb előírásait!

Egyéb rendelkezések

A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bérleti szerződést illetve jelen ÁSZF-ben foglaltakat megszegi, az ebből eredő fizetési kötelezettségét haladéktalanuk a (a bérmotor visszaadásakor) készpénzben megfizeti.

A szerződő felek a bérleti jogviszony fennállása alatt együttműködésre kötelesek. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a bérleti szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Az értesítés, közlés csak írásban történhet, ennek minősül az SMS, email, fax, ajánlott-tértivevényes levél Bérlő által megjelölt levelezési címre való megküldése, amely kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított 5. napon abban az esetben is, ha a kétszeri kézbesítés megkísérlése után „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

A felek jelen szerződésből eredő jogvita esetére a Szegedi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A szerződő felek kijelentik, hogy ha a bérleti szerződés és a hozzá kapcsolódó okiratok, jelen ÁSZF rendelkezéseiből bármelyik feltétel semmis lenne, a szerződést a szerződő felek e feltétel nélkül is megkötnék, így a semmis feltétel kivételével a szerződés és minden hozzá kapcsolódó okirat minden további rendelkezése a felekre kötelező.

A szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasás és megértés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják azzal, hogy a Bérbeadó részéről a névbélyegzővel történő aláírás megengedett.